VOG aanvragen

VOG aanvragen

Aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag

VOG aanvragenVoor het verkrijgen van een baan is het vaak nodig om een VOG te overleggen. In sommige branches is het zelfs wettelijk verplicht om dit te doen. Een VOG is een afkorting voor een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is een soort verklaring waarin staat dat jouw gedrag (in het verleden) geen bezwaar hoeft te zijn voor het vervullen van een bepaalde functie of taak in samenleving. De VOG wordt afgegeven door Justis. Deze autoriteit screent de personen die een VOG aanvragen.

Wat is Justis?

Justis is een screeningsautoriteit. Deze autoriteit is onderdeel van Ministerie van Veiligheid en Justitie. De autoriteit screent personen en organisaties, om op deze manier een rechtvaardigere en veiligere samenleving te creëren. Ze hebben toegang tot exclusievere bronnen. Van hieruit wordt de informatie geanalyseerd en er wordt een oordeel gevormd over de organisaties en personen.

Aan wie wordt een VOG afgegeven?

Een VOG kan worden verstrekt aan rechtspersonen. Hieronder vallen organisaties en bedrijven. Mensen kunnen ook een VOG aanvragen. Deze worden natuurlijke personen genoemd. Na het indienen van een aanvraag zal Justis onderzoek doen naar het justitiële verleden van een rechtspersoon (RP) of natuurlijk persoon (NP). Een VOG aanvragen wordt verstrekt wanneer je geen strafbaar feit hebt gepleegd, welke relevant kan zijn voor de functie die je wilt vervullen.

Waarom het aanvragen van een VOG?

Een VOG kan in verschillende gevallen aan bod komen. Bijvoorbeeld in een functie waarin je werkzaam bent met kwetsbare personen, geld, goederen of vertrouwelijke gegevens. De werkgever kan dan vragen of je een VOG kunt overleggen. In sommige beroepenvelden is het zelfs wettelijk verplicht. Denk aan taxichauffeurs, onderwijzers en gastouder. De overheid heeft in regelgeving vastgelegd voor welke beroepen het verplicht is om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Andere redenen kunnen zijn:

 • Als je als vrijwilliger gaat werken
 • Voor het verkrijgen van een visum
 • Bij emigratie
 • Lidmaatschap van schietvereniging
 • Tijdelijk contract

Voor natuurlijke personen (VOG NP)

Wanneer er geen wettelijke verplichting is, kan de werkgever zelf bepalen of werknemers een VOG overleggen voor een bepaalde functie. Wel is het zo dat een werkgever verantwoordelijk is voor het screenen van zijn medewerkers. Of een medewerker wordt gescreend, is afhankelijk voor de uit te voeren taken. Op het aanvraagformulier moet worden aangegeven op welke aspecten de medewerker gescreend moet worden. Voor sommige sectoren zijn specifieke profielen gemaakt om te screenen. Zoals die van taxichauffeur. Verder is er een algemeen screeningsprofiel.

Voor rechtspersonen (VOG RP)

Hiermee kunnen stichtingen en/of bedrijven integriteit tonen aan bedrijven, partners of overheden. Het aanvragen van de verklaring kan bijvoorbeeld nodig zijn om lid te worden van een brancheorganisatie of bij het afsluiten van een bepaald contract. De volgende rechtspersonen kunnen een VOG RP aanvragen:

 • Besloten vennootschap (bv)
 • Naamloze vennootschap (nv)
 • Vereniging
 • Stichting
 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma (vof)

Een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) kan geen VOG voor rechtspersonen aanvragen. In dit geval moet er een Verklaring voor natuurlijke personen worden aangevraagd.

VOG aanvragen voor vrijwilligers

VOG aanvragenVOG aanvragen voor vrijwilligers zijn sinds 2015 gratis. Dit om onder andere seksueel overschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen. Vrijwilligers die met minderjarigen (kinderen) werken, kunnen de kosten voor de aanvraag van een VOG vergoed krijgen. Andere vrijwilligers die aanspraak maken op een gratis verklaring zijn de vrijwilligers die werken met verstandelijk beperkten. In veel gevallen is het mogelijk om een aanvraag af te ronden zonder te betalen. Het is dan niet meer nodig om te declareren. De VOG moet dan digitaal worden aangevraagd. De verklaringen die bij de gemeente worden aangevraagd worden niet meer vergoed. Belangrijk is overigens dat de betreffende organisatie aan een aantal voorwaarden voldoet.

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag

Een VOG aanvragen is op drie verschillende manieren mogelijk, namelijk:

 • Digitaal aanvragen
 • Via de gemeente
 • Rechtstreeks bij Justis

Digitaal een VOG aanvragen

VOG aanvragenEen digitale aanvraag is niet altijd mogelijk. Dit kan alleen als de aanvraag is klaargezet door de organisatie die om een VOG vraagt. Door middel van de zogenoemde eHerkenning kan de organisatie inloggen en de aanvraag digitaal klaarzetten. Overigens zijn er een aantal zaken waar jij aan moet voldoen:

 • Je bent ingeschreven in de BRP (basisregistratie personen) van de gemeente waar je woont.
 • Je hebt inloggegevens voor DigiD.
 • Je hebt een internetverbinding.
 • Je hebt een e-mailadres.
 • Je hebt een betaalrekening bij een bank waarmee je met iDEAL kan betalen.

De desbetreffende organisatie bereidt online de aanvraag voor. Vervolgens ontvang je een e-mail, waarin wordt medegedeeld dat je een VOG moet aanvragen. Tevens vind je in deze mail een link en een code voor de aanvraag. Hiermee kun je inloggen met je DigiD. Controleer hier de gegevens en bevestig dat de gegevens juist zijn. Er moet wel een tarief worden betaald. Deze kost ongeveer €33,85 en moet worden voldaan via iDEAL. De aanvraag wordt afgerond en door Justis in behandeling genomen. Zij zullen je verder informeren (schriftelijk) over de verdere afhandeling van de aanvraag.

VOG aanvragen via de gemeente

Bij de gemeente dien je een ingevuld aanvraagformulier in te dienen. Deze dien je in bij de afdeling Burgers of Publiekszaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. Afhankelijk van de regels van je gemeente kun je (op afspraak) langskomen. Raadzaam is om van tevoren een afspraak te maken. Dit kun je doen middels de website van de gemeente of door het klantcontact centrum te bellen voor het maken van een afspraak.

Het formulier ontvang je van degene die je vraagt om een VOG te kunnen overleggen. Vaak is dit een toekomstige werkgever. De werkgever moet op het formulier namelijk aangeven wat het doel van de aanvraag is en waarop een medeweker gescreend moet worden. Bij het aanvragen moet je een geldig identiteitsbewijs tonen. Ook moet er een bedrag worden voldaan. Deze ligt op €41,35. De dienstdoende ambtenaar bekijkt vervolgens of het formulier juist is ingevuld, controleert je identiteit en het bedrag. Het aanvraagformulier wordt naar Justis gestuurd.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanvraagformulier in te dienen die door de werkgever is ingevuld. Bijvoorbeeld bij:

 • De beëdiging als advocaat
 • Een emigratie
 • Verkrijgen van een werkvergunning of visum

In dit geval kan het aanvraagformulier worden ingediend zonder handtekening van een vertegenwoordiger. In dit geval zal je zelf de gegevens en het doel van de aanvraag op het aanvraagformulier moeten invullen. Verder is er een document (bevestiging) nodig van de instelling die een VOG van je verlangt. Hierin dient een handtekening te staan. Deze handtekening vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier is te downloaden via de volgende link: https://www.justis.nl/producten/vog/documenten/.

 • Wil je een VOG aanvragen als persoon? Klik dan op ‘Aanvraagformulier VOG NP’.
 • VOG aanvragen als bedrijf of organisatie? Klik dan op ‘Aanvraagformulier VOG RP’.
 • Heb je geen BRP? Klik dan op ‘Aanvraagformulier VOG NP’ of ‘Application form VOG NP (English)’. Deze laatste is in het Engels.

Wanneer je niet staat ingeschreven in de BRP

Als je niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kun je een VOG aanvragen rechtstreeks bij Justis. De aanvraag kan via de link worden gedownload en ingevuld. De aanvraag kan vervolgens naar het volgende e-mailadres worden gestuurd:

De volgende stukken moeten worden toegestuurd:

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Deel 2 van de aanvraag niet ondertekend? Voeg dan een document toe waaruit blijkt dat er een VOG nodig is. Denk aan een e-mail, brief of kopie van een webpagina.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs, zoals ID-kaart of paspoort.
 • Bewijs van betaling (€41,35). Dit kan een print screen of bankafschrift zijn.

Betaalgegevens

Het volledige tarief moet worden betaald, voordat de VOG aanvraag in behandeling wordt genomen. Bij een betaling vanuit het buitenland moet er rekening mee gehouden worden dat er transferkosten in rekening gebracht kunnen worden. De betaalgegevens zijn:

 • Binnenland: Rekeningnummer: NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag. Vermeld de naam van de aanvrager.
 • Buitenland: BIC-code: INGBNL2A, ING Bank. Adres: ING Bank N.V., Foreign Operations, postbus 1800, 1000 BV te Amsterdam.

Gratis VOG aanvragen

Voor het aanvragen van een gratis verklaring kun je een stappenplan volgen. Deze dient de betreffende vrijwilligersorganisatie te volgen:

 • Ga naar gratisvog.nl
 • De organisatie moet antwoord geven op enkele vragen. Hiermee kan aangetoond worden dat er een preventief beleid wordt gevoerd om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken.
 • De gegevens worden vervolgens bekeken door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) of NOC*SNF en het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • De aanvraag kan daarna worden klaargezet voor de vrijwilliger. Hierbij dient een naam, e-mailadres en geboortedatum ingevuld te worden. Ga hiervoor naar de link op gratisvog.nl.
 • De vrijwilliger ontvangt een e-mail om de aanvraag te bevestigen.
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal de vrijwilliger binnen acht weken de Verklaring Omtrent het Gedrag ontvangen. Deze kan aan de organisatie worden overhandigd.

Na het VOG aanvragen

VOG aanvragenNadat de aanvraagt is ingediend zal Justis (namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) bepalen of je een VOG krijgt. Blijkt uit het onderzoek dat jij geen strafbare feiten hebt gepleegd? Dan wordt er binnen 4 weken een beslissing gemaakt. In de praktijk is de VOG meestal binnen anderhalve week binnen. Is er uit het onderzoek gebleken dat er wel strafbare feiten zijn gepleegd? Dan zal Justis bepalen of deze strafbare feiten een belemmering kunnen vormen voor het doel waarvoor de Verklaring Omtrent het Gedrag is aangevraagd. Een VOG zal bijvoorbeeld niet worden verstrekt in de volgende gevallen:

 • Een taxichauffeur die is veroordeeld vanwege het rijden met te veel alcohol op.
 • Een boekhouder die is veroordeeld vanwege fraude.

Is de boekhouder veroordeeld wegens rijden met te veel alcohol? Dan heeft deze wel kans om een verklaring te krijgen. Het is immers niet van invloed op zijn werk.

Wanneer blijkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd, dan kun je binnen 8 weken een beslissen ontvangen. Wanneer blijkt dat er geen verklaring kan worden afgegeven, dan zal je daar bericht van krijgen. Je ontvangt dan een voornemen tot afwijzing. Hier kan op gereageerd worden. Daarna wordt er een definitief besluit genomen. De reden tot afwijzing zal hierbij worden vermeld. Hier kan bezwaar tegen gemaakt worden.

Ook bij ondernemingen zal er worden gekeken of werknemers (met sleutelposities) in aanraking zijn geweest met justitie. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, zal er een VOG RP worden verstrekt. Wanneer er wel werknemers zijn die strafbare feiten hebben begaan, dan wordt beoordeeld of deze relevant zijn. Voor een lidmaatschap van een brancheorganisatie zijn andere zaken van belang, dan wanneer er een aannemersovereenkomst wordt aangegaan. Buitenlandse personen worden niet gescreend.

VOG aanvragen met spoed

In sommige gevallen kan het nodig zijn om met spoed een VOG aan te vragen. In bijzondere gevallen kan er gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Adoptie
 • Werk of andere activiteiten in het buitenland
 • Kandidaatstelling voor functie als volksvertegenwoordiger
 • Benoeming tot wethouder of gedeputeerde

Vermeld, bij de aanvraag van de VOG, dan het om een van bovenstaande bijzondere gevallen gaat. De gemeente zal dit doorgeven aan de behandelende organisatie, Justis. Als er geen strafbare feiten bekend zijn, ontvang je de VOG binnen anderhalve week. Bij een VOG RP bedraagt dit maximaal 5 werkdagen. Let erop dat de aanvraag alleen met spoed wordt afgehandeld wanneer er geen bezwaarde gegevens worden aangetroffen. Wanneer dit wel het geval is, zal de aanvraag worden omgezet in een reguliere aanvraag. Hier zal je over worden geïnformeerd.